FAQ - najczęściej zadawane pytania
Materiały pochodzą ze strony Federacji Inicjatyw Oświatowych

Proszę o podanie terminu kolejnego szkolenia poświęconego zakładaniu przedszkoli
Informacje o terminach kolejnych szkoleń publikujemy niezwłocznie po tym, kiedy zostaną ustalone. Prosimy o zaglądanie do działu "Aktualności" strony FIO.
 
Chciałabym porozmawiać z osobami, które mają doświadczenie w zakładaniu przedszkoli. Czy dzięki Wam możliwy jest taki kontakt?
Może Pani spróbować skorzystać z adresów e-mail koordynatorów projektów "Małe Przedszkole w Każdej Wsi" i "Mazowieckie Małe Przedszkola".
 
Gdzie szukać pieniędzy na założenie małego przedszkola? Czy mogę liczyć na dofnnasowanie z FIO?
Obecnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie IX.9.1.1. można ubiegać sie o środki z UE. W praktyce jest to bardzo trudne. Konkursy są organizowane w regionach, w różnych terminach, raz lub dwa razy do roku.

Jeśli zarejestruje się placówkę edukacji przedszkolnej do 30 września i wystąpi w tym terminie do gminy, dostanie się dotację z gminy (zgodnie z ustawą oświatową).

FIO wspierała organizacyjnie, merytorycznie i finansowo tworzenie takich placówek w projektach "Małe Przedszkole w Każdej Wsi" i "Mazowieckie Małe Przedszkola". Po zakończeniu projektów i wyczerpaniu środków, pochodzących głównie z funduszy unijnych, nie mamy takiej możliwości.

Trzeba zapoznać się z ustawą o systemie oświaty, która określa m.in. sposób uzyskiwania dotacji z gminy. Zarejestrowana placówka musi do 30 września złożyć w urzędzie gminy informację o planowanej liczbie dzieci. Wówczas od 1 stycznia następnego roku dostanie dotację.

Inne dotacje ? np. ze środkow Unii Europejskiej ? bardzo trudno zdobyć. Nie przyjmowałabym pozytywnego efektu takich starań za pewnik, ale potencjalnie taka możliwość istnieje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.1.
 
Gdzie szukać środków na utrzymanie przedszkola?
Obecnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie IX.9.1.1. można ubiegać się o środki z UE. W praktyce jest to bardzo trudne. Konkursy są organizowane w regionach, w różnych terminach, raz lub dwa razy do roku.

Jeśli zarejestruje się placówkę edukacji przedszkolnej do 30 września i wystąpi w tym terminie do gminy, dostanie się dotację z gminy (zgodnie z ustawą oświatową).

Projekty tzw. alternatywnych form edukacji przedszkolnej właśnie się skończyły lub kończą się w marcu. Od lutego-marca ruszą w ramach regionalnych programów operacyjnych ze środków UE, zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie, konkursy na tworzenie wiejskich przedszkoli. Mogą z nich korzystać wszystkie organy prowadzące ? osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, gminy.

Jeśli do 30 września 2008 roku złożą Państwo w gminie wniosek o finansowanie przedszkola w 2009 roku, gmina zgodnie z ustawą o systemie oświaty, będzie musiała je Pani zagwarantować w ustawowej wysokości. To są dwa źródła funduszy na działalność przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Obecnie otworzyła się możliwość wykorzystania funduszy Unii Europejskiej do otwierania przedszkoli na terenach wiejskich. Taką możliwość daje Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych (...), Poddziałanie 9.1.1.

W każdym z województw konkursy są ogłaszane przez Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Urząd Pracy lub powołaną nową komórkę organizacyjną. Proszę zajrzeć na strony www Państwa Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli jest za późno na złożenie teraz wniosku, mogą Państwo dowiedzieć się w wojewódzkim punkcie informacyjnym, kiedy będzie ogłoszony następny konkurs.

Każde z województw samo określa szczegółowe warunki konkursu. Ważne jest zwłaszcza, aby stwierdzić, kto może składać wnioski ? konkursy często są przeznaczone dla organizacji/instytucji, które chcą otworzyć kilka-kilkadziesiąt przedszkoli. W takiej sytuacji musieliby Państwo porozumieć się z nimi i wejść w program pisany przez kogoś innego na Państwa teren.

Jeżeli nie skorzystacie z funduszy UE, pozostaje "normalna" droga urzędowa powołania i rejestracji przedszkola, szczegółowo opisana w artykule Moniki Ebert "Jak założyć przedszkole niepubliczne".
 
Gdzie znaleźć akty prawne dotyczące przedszkoli niepublicznych?
Obszerne bazy aktów prawnych są publikowane np. na stronach: Sejmu, MEN, firm Vulcan i Wolters Kluwer, ZNP.
 
Czy MEN wydał przepisy określające jednolity sposób naliczania subwencji na przedszkolaka? Jaka jest metodologia jej naliczania?

Reguluje to ustawa o systemie oświaty w art. 90:

"Art. 90. 1. Niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych, otrzymują dotacje z budżetu gminy.

2b. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego ? pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.

2c. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b.

2d. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę ? pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczną formę wychowania przedszkolnego poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

3c. Dotacje, o których mowa w ust. 2?3a, są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki.

4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 2a?3b, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz w rozliczeniu wykorzystania dotacji."

System finansowania edukacji przedszkolnej jest w naszej ocenie niespójny. Staramy się uzyskać opinię Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych na ten temat. Jeśli ją dostaniemy, umieścimy na stronie www.
 
Chciałabym posłać do przedszkola 5-letnie dziecko. Dyrektor odmawia przyjęcia, ponieważ ja nie pracuję, a liczba miejsc jest ograniczona. Czy ma prawo odmówić?
Najnowsze zmiany w ustawie o systemie oświaty nakładają na samorządy gminne obowiązek zapewnienia edukacji przedszkolnej każdemu 5-latkowi, którego rodzice będą chcieli z niej skorzystać. Ten obowiązek spoczywa właśnie na samorządzie, a nie na dyrektorze przedszkola. Rejonizacja przedszkoli nie dotyczy ? w placówce może nie być wolnych miejsc. To samorząd musi wskazać placówkę, w której miejsce będzie. Proszę się więc zgłosić do wydziału edukacji swojej gminy.
 
Pracuję od kilku lat w szkole niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie. Od początku nie było ani złotówki podwyżki. Proszę o radę, w jaki sposób skorzystać z podwyżek należnych oświacie.

Pracuje Pani w szkole niepublicznej, a więc takiej, która zatrudnia nauczycieli na podstawie Kodeksu Pracy, a nie na podstawie Karty Nauczyciela. Państwa wynagrodzenia kształtuje stowarzyszenie, zgodnie z posiadanymi środkami i koniecznymi wydatkami.

Dotacja z gminy powinna rosnąć w przypadku gwarantowanych przez MEN podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, ale środki, jakie Państwo otrzymują z gminy na szkołę, zależą od liczby uczących się w szkole dzieci. Jeśli dzieci jest coraz mniej, jest też mniej pieniędzy na utrzymanie budynku i na wynagrodzenia. Jeśli sytuacja jest stabilna, można rozmawiać o podwyżkach.

Musicie Państwo wspólnie przeanalizować sytuację finansową szkoły (nauczyciele, dyrektor szkoły, zarząd stowarzyszenia) i określić, czy i jakie podwyżki są możliwe.
 
Czy jeśli gmina nie wskaże lokalu na przedszkole, można uzyskać od niej dodatkowe wsparcie, poza subwencją na przedszkolaka?
Gmina może zawsze udzielić stowarzyszeniu dodatkowej dotacji, ale doświadczenie uczy, że można oczekiwać raczej problemów z otrzymywaniem należnej dotacji, niż zwiększania jej wysokości.
 
Kto może pomóc nam utrzymać przedszkole w oddzielnym budynku, a nie w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum?

Jeśli placówka jest zarejestrowanym w gminie przedszkolem lub inną formą wychowania przedszkolnego, przysługuje dotacja z gminy na jej prowadzenie. Powinna ona wystarczyć na utrzymanie pomieszczeń. Z pytania wnioskuję, ze prowadzą Państwo placówkę niepubliczną. W tej sytuacji przysługuje dotacja na każde dziecko liczona jako 75% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym danej gminy. Jeśli jest to inna forma wychowania przedszkolnego, przysługuje 40%.

Więcej informacji o tych zasadach znajdą Państwo w ustawie o systemie oświaty i rozporządzeniu o innych formach wychowania przedszkolnego, które jest dostępne na naszej stronie w zakładce "Ważne akty prawne" (dział Materiały). Polecam też gorąco lekturę artykułu Moniki Ebert "Jak założyć przedszkole niepubliczne".

Oczywiście mogą też Państwo starać się o środki unijne z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski w Państwa województwie lub o lokalne środki np. dystrybuowane przez Lokalną Grupę Działania Programu LEADER. Środki te przeznaczone są głównie na wsparcie upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich.
 
Jednym z załączników do wniosku w programie POKL jest bilans otwarcia dla stowarzyszenia rozpoczynającego działalność. Jak to zrobić?
Taki bilans powinien zrobić księgowy. Jeśli organizacja nie ma nic, bilans jest 0, jeśli ma jakieś składki czy darowizny, można to wykazać. To pokazuje pośrednio, że stowarzyszenie ma księgowego.
 
Chciałabym wydać książkę na temat wychowania dzieci w wieku przedszkolnym. Czy mogę liczyć na jej dofinansowanie przez FIO?
Federacja Inicjatyw Oświatowych nie jest fundacją i nie zajmuje się udzielaniem dotacji. Realizujemy projekty grantowe, zazwyczaj ze środków unijnych i rządowych.
 
Gdzie można dostać numery archiwalne miesięcznika "Mała Szkoła"?

Znaczną część archiwalnych numerów "MS" można znaleźć na wciąż działającej, choć nieaktualizowanej stronie miesięcznika.

W sprawie wersji papierowej i pozostałych numerów w wersji elektronicznej prosim kontaktować się z Fundacją Aspiracje, założoną przez zespół redakcyjny "MS". W 2007 r. wydawanie miesięcznika zostało zawieszone, a zespół wraz z redaktor naczelną Kasią Lipką-Szostak usamodzielnił się i założył własną fundację.
 


.