Akty prawne

Materiały pochodzą ze strony Federacji Inicjatyw Oświatowych

 

GDZIE SZUKAĆ?

Niżej, w tej zakładce znajdą Państwo podstawowe akty prawne dotyczące edukacji i działalności organizacji pozarządowych. Obszerne bazy aktów prawnych są dostępne między innymi na portalach:

Portal Organizacji Pozarządowych ngo.pl

Kancelaria Sejmu Internetowy System Aktów Prawnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuletyn Informacji Publicznej

 

ROZPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE RODZAJÓW INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, WARUNKACH TWORZENIA I ORGANIZOWANIA TYCH FORM ORAZ SPOSOBIE ICH DZIAŁANIA (.pdf)

 

ZMIANY W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Zapisy wprowadzające inne formy wychowania przedszkolnego (plik .pdf)

Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy ? Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

 

ROZPORZĄDZENIE MEN O INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Rozprządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (plik .pdf)

 

PRAWO O STOWARZYSZENIACH

Tekst ujednolicony (lipiec 2006)

 

POŻYTEK PUBLICZNY I WOLONTARIAT

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst ujednolicony)

Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.